انواع ماهیان خاویاری یا استورژون

اشتراك و دنبالك

  1. پرورش انواع ماهی های خاویاری دریای خزر
    […] های مختلف داشته که می توان برخی از آنها مانند فیل ماهی، اوزون برون و قره برون را در…

ارسال یک نظر